آذر ۲۸، ۱۳۹۰

بازگشت

باز گشتم به وبلاگ قبلیم
تسلیتهای تبعید
www.fain.blogfa.com
به علت فیلتر بودن بلاگر
و مشکلات متعاقب آن

آذر ۱۷، ۱۳۹۰

فرایند زندگی

جریان دایمی آزمایش الهی در زندگی آنرا به فرایندی همیشه پویا و بارور با قابلیتهای ماهوی عالی و در اوج زیباییهای حقیقی تبدیل میکند که هر کس فراخور ظرفیتش توان درک و کشف سهم خود را از آن داراست.
آزمایش الهی همیشه در عالیترین شکل خویش در حال رخ دادن است. زیباییهای ذاتی نهفته در زندگی در هر لحظه از آن برای هر انسانی در حال عرضه شدن است. اگر ما در بیشتر اوقات چنین دریافتی نداریم، علتش آلایشهای خودمان است. آلایشهایی که حواسمان و فهممان را ضعیف میکنند.
حتی در بدترین اوقات زندگیمان که در پایینترین سطح وجودی خویش به سر می‌بریم، در تکراری ترین روزمرگیها، در کسل کننده ترین روزها، در حقیرانه‌ترین و مفلوک‌ترین زندگیها، در سخت‌ترین بیماریها، در جبر آمیزترین شرایط، باز فرایند زندگی  به عالیترین شکل خود به آدمی امکان انتخابی در جهت رشد یا تباهی میدهد و حامل معانی بلندی از زیبایی و حقیقت است که برای همان انسان گرفتار قابل کشف و درک و بهره گیری است.
 

تاثیر زمانی- مکانی

فاصله زمانی - مکانی ما نسبت به یک رویداد در برداشت و قضاوتمان درباره آن موثر است.

نیایش- 5

خدایا
هر بار که با خواندن کلام تو به سخنی میرسم که مرا به تامل وامیدارد، تو را سپاس میگذارم که مرا به حال خویش وانگذاشته‌ای وبر گوش جانم مهر ننهاده‌ای تا از بیشمار خوانندگان بدون درک کلامت نباشم؛ سپاس که هنوز با من سخنی داری و هنوز خواندن حرفهایت برایم بی نتیجه نیست...

آذر ۱۶، ۱۳۹۰

منظومه شخصی

اتفاقات خاص و تاثیرگذار و شگفتیهای حادث در میان روزمرگیها را نیز باید مثل خوابها و رویاها و الهامها جایی یادداشت کرد. شاید روزی این نشانه ها با هم ارتباط یابند
 و معنایی که از مجموعه شان درک میشود به یک رمز گشایی بزرگ از معنا و هدف و رسالت زندگی تبدیل شود.

تبعید - 8

...
بیهودگیهای مکرر
وقاحتهای پنهان
عصبیتهای پوچ
حرصهای درنده
هوسهای کور
خنده‌های زشت
زشتیهای آراسته
دروغهای مصلحتی
فریبهای موقر
دامهای جذاب
...

آذر ۱۵، ۱۳۹۰

گیر دادن

توکای مقدس در یادداشتی پرسیده ممکن است به طرحهایش گیر بدهند؟
برایش در کامنتی نوشتم:
"اگر بخواهند به کارتان گیر بدهند و چیزی را به چیزی ربط بدهند میدهند. شک نکنید که بهانه اش را پیدا میکنند حتی از بی ربط ترین دلایل هم که شده استفاده میکنند. فقط مساله اینست که تشخیص بدهند لازم است حالی از کسی بگیرند. حتی دیگر نیاز به دلیل تراشیدن هم ندارند. نیاز ندارند برای کسی توضیح بدهند که چرا. پس کارتان رابکنید و به این مسایل که در آن مطلقا از شما کاری ساخته نیست فکر نکنید. البته از بعضیها  ساخته است. میتوانند کارهایی بکنند که هرگز کسی بهشان گیر ندهد. این آدم هفت خطی میخواهد. شما که  نیستید؟"